شربت بیدمشک عسلی گل باغ سی
قیمت : 25000
بعد از اینکه در سال ١٣٨١سرطان منحوس ریه پدرم را نشانه گرفت ودر کمتر از دو ماه خانواده ما رو سیاه پوش کرد هنوز کمتر از ٧سال نگذشت که فهمیدیم تنها خواهرم نیز در سن ٢٧سلگی،درگیر همان کوفتی،همان درد بی درمان،همان سرطان شده ٣سال مبارزه،٣سال هزینه،٣سال درد شیمی درمانی و پرتو درمانی را تحمل کرد تا خودش را برای فرزندانش حفظ کندو...اما نشد. نه ما تونستیم نگهش داریم نه خودش توانست بماند. ((رفت)) استرسهای مداوم و دیدن صحنه ها و شوک ناگهانی فوت خواهرم،اثرش را یکسال بعد گذاشت، در کمتر از ٢ماه،١٠کیلوگرم کم کر
  • شربت بیدمشک عسلی گل باغ سی